gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Środki oszacowano za pomocą uogólnionych modeli liniowych dla miar ciągłych. MET oznacza równoważniki metaboliczne; gwiazdki oznaczają P <0,05 dla porównania między grupami. Dane z 107 wizyt w 11 roku nie zostały uwzględnione w analizach. Pacjenci w grupie interwencyjnej mieli znacznie większe zmniejszenie masy ciała i obwodu w talii oraz większą poprawę sprawności niż osoby w grupie kontrolnej (ryc. 1A, 1B i 1C oraz tabela S1 w dodatkowym dodatku). Różnice w średniej utracie masy były największe w ciągu roku (8,6% w grupie interwencyjnej w porównaniu z 0,7% w grupie kontrolnej), ale pozostały znaczące przez cały okres próby. Po zakończeniu badania średnia utrata masy ciała w stosunku do wartości wyjściowej wyniosła 6,0% w grupie interwencyjnej i 3,5% w grupie kontrolnej.
Czynniki ryzyka dla chorób układu krążenia
W pierwszym roku obserwacji pacjenci w grupie interwencyjnej wykazywali większą poprawę niż grupa kontrolna w poziomach hemoglobiny glikowanej (Figura 1D) i we wszystkich innych mierzonych czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego, z wyjątkiem poziomów cholesterolu o niskiej gęstości (LDL) (cholesterol LDL) ( Rys. S2 i Tabela Różnica między grupami czynników ryzyka sercowo-naczyniowego zmniejszyła się z czasem, przy czym poziom hemoglobiny glikowanej i skurczowe ciśnienie krwi wykazywały najbardziej utrzymujące się różnice. Poziom cholesterolu LDL był niższy w grupie kontrolnej niż w grupie interwencyjnej (średnia różnica, 1,6 mg na decylitr [0,04 mmol na litr] podczas 10 lat obserwacji). Stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, statyn i insuliny było niższe w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej (ryc. S2 i S3 oraz tabela S1 w dodatkowym dodatku).
Wyniki kliniczne
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i wtórne oraz inne wyniki sercowo-naczyniowe. Rysunek 2. Ryc. 2. Skumulowane krzywe zagrożenia dla pierwotnego złożonego punktu końcowego. Przedstawiono szacunki Kaplana-Meiera dla łącznej liczby pacjentów z pierwotnym zdarzeniem. Pierwszorzędowym rezultatem był zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, udar nieinwazyjny lub hospitalizacja z powodu dławicy piersiowej. Liczby poniżej wykresu to liczba pacjentów obciążonych ryzykiem w każdej grupie badanej w wieku 2, 4, 6 i 8 lat oraz 10,4 roku, kiedy nastąpiło ostatnie zaobserwowane zdarzenie. Wstawka pokazuje te same dane na rozszerzonej osi y.
Rysunek 3. Rycina 3. Pierwotny wynik w wcześniej określonych podgrupach. Wykryto współczynniki ryzyka dla trzech wcześniej zdefiniowanych podgrup – zdefiniowanych w zależności od obecności lub braku choroby sercowo-naczyniowej na poziomie wyjściowym, płci i rasy lub grupy etnicznej – w grupie interwencyjnej i grupie kontrolnej . Przerywana linia pionowa wskazuje ogólny współczynnik ryzyka (0,95), a ciągła linia pionowa wskazuje brak efektu (współczynnik ryzyka, 1,00).
Złożony pierwotny wynik – pierwsze wystąpienie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, udar niezakończony zgonem lub hospitalizacja z powodu dławicy piersiowej – wystąpiły u 403 pacjentów w grupie interwencyjnej i 418 w grupie kontrolnej, bez znaczącej różnicy między grupami (1,83 oraz 1,92 zdarzenia na 100 osobo-lat, współczynnik ryzyka w grupie interwencyjnej, 0,95, przedział ufności 95%, 0,83 do 1,09, P = 0,51) (tabela 2 i wykres 2)
[więcej w: konflikt udowo panewkowy, donepex, staler toruń ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 6”

  1. Rita Says:

    sprawdza się u mnie modrzew dahurski i piję

  2. Klaudia Says:

    [..] Cytowany fragment: pantomograf Gliwice[...]

  3. Nel Says:

    Z tych warzyw piję sok który wyciskam

Powiązane tematy z artykułem: donepex konflikt udowo panewkowy staler toruń