gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Randomizowana próba glutaminy i przeciwutleniaczy u chorych krytycznie chorych AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

W szczególności kwartyle na czas wentylacji mechanicznej oraz na OIOM i pobyty w szpitalu zostały oszacowane za pomocą analizy Kaplana-Meiera, w której dane dotyczące pacjentów, którzy zmarli przed (lub w ciągu 24 godzin po), którzy doszli do tych zdarzeń związanych z rozładowaniem lub przerwaniem leczenia, zostały poddane cenzurze po koniec obserwacji (po wszystkich czasach zdarzeń); śmierć była w ten sposób traktowana jako wydarzenie, które wykluczało możliwość rozładowania lub przerwania wentylacji mechanicznej. Podajemy również zmienne dotyczące długości pobytu ze śmiercią traktowaną jako wypisanie u pacjentów, którzy zmarli przed wypisem ze szpitala. Wskaźniki przeżycia do 6 miesięcy są przedstawione za pomocą krzywych Kaplana-Meiera i porównane z zastosowaniem testu Walda z modelu proporcjonalnych hazardów Coxa, z określeniem dla każdej interwencji badanego-środka i obecności lub braku dysfunkcji sercowo-naczyniowej w linia podstawowa. Dane dotyczące pacjentów, których status życiowy był nieznany po 6 miesiącach, zostały ocenzurowane w dniu, w którym po raz ostatni wiedziano, że są żywe. Wyniki
Pacjenci
Rysunek 1. Rysunek 1. Badanie rejestracji i losowania. BSA oznacza powierzchnię ciała i oddział intensywnej opieki OIOM.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów w badaniu. Przebadaliśmy 5633 pacjentów; 2283 było uprawnionych, a 1223 zostało zapisanych (rysunek 1). Dodatkowych 23 pacjentów zapisano, aby zrekompensować losowo przydzielonych pacjentów, którzy nie otrzymywali suplementów do badań z powodu przedwczesnej śmierci, wyładowania na OIOM lub wycofania się z badania. Nie można było ocenić pięciu losowo przydzielonych pacjentów, ponieważ nie byliśmy w stanie ustalić ich 28-dniowego stanu życiowego; w związku z tym w ostatecznej analizie zamiaru leczenia było 1218 pacjentów. Nie było znaczących różnic w charakterystyce wyjściowej wśród czterech grup (Tabela 1). Dane na temat terminu i ilości suplementów do badań oraz ilości otrzymywanych środków żywieniowych podano w tabeli w dodatkowym dodatku. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci otrzymywali 70,9% dożylnych suplementów do badań oraz 89,1% zalecanych suplementów do podawania pozajelitowego.
Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźnik szans na zgon według badacza. Ryc. 2. Ryc. 2. Zdefiniowane wcześniej podgrupy analiz zgonów na 28 dni, według badania. Wskaźniki szans i 95% przedziały ufności są przedstawione dla pierwotnego wyniku w każdej wcześniej zdefiniowanej podgrupie. Wyższe wartości Fizjologii ostrej i Chronicznej Oceny Zdrowia II (APACHE II) wskazują na większe nasilenie choroby. CI oznacza przedział ufności.
Całkowita 28-dniowa śmiertelność wyniosła 29,8% (przedział ufności 95% [CI], 27,2 do 32,5). Po 28 dniach zaobserwowano tendencję do zwiększonej śmiertelności wśród pacjentów, którzy otrzymywali glutaminę w porównaniu z pacjentami, którzy nie otrzymywali glutaminy (32,4% vs.
[hasła pokrewne: lek od alergii bez recepty, kryształki kwasu moczowego w moczu, darmowe leki dla seniorów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: darmowe leki dla seniorów kryształki kwasu moczowego w moczu lek od alergii bez recepty