gabinet ginekologiczny
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Środki oszacowano za pomocą uogólnionych modeli liniowych dla miar ciągłych. MET oznacza równoważniki metaboliczne; gwiazdki oznaczają P <0,05 dla porównania między grupami. Dane z 107 wizyt w 11 roku nie zostały uwzględnione w analizach. Pacjenci w grupie interwencyjnej mieli znacznie większe zmniejszenie masy ciała i obwodu w talii oraz większą poprawę sprawności niż osoby w grupie kontrolnej (ryc. Read the rest of this entry »

No Comments »

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Ośrodek badań został włączony jako współzmienna, kowariancja była nieustrukturyzowana, a liniowe kontrasty zostały użyte do porównania grup w trakcie obserwacji. Przeprowadziliśmy analizy wyników pierwotnych i wtórnych, stosując metody time-to-event zgodnie z zasadą intencji leczenia, jak określono w protokole. Do obliczenia łącznego odsetka pacjentów, którzy mieli zdarzenie, wykorzystano wartości Kaplana-Meiera. Pierwsze wystąpienia pierwotnych i wtórnych wyników w obu grupach porównano ze wskaźnikami ryzyka i 95% przedziałami ufności. Read the rest of this entry »

No Comments »

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Szpitalne i inne zapisy zostały poddane przeglądowi pod kątem potencjalnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, przy czym orzekanie zgodnie ze standardowymi kryteriami dokonywane było przez recenzentów, którzy nie byli świadomi zadań z grupy badawczej (patrz Dodatek dodatkowy). Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było pierwsze wystąpienie złożonego wyniku sercowo-naczyniowego. Początkowo złożony wynik obejmował zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca niezakończony zgonem oraz udar niezakończony zgonem, a przewidywany maksymalny okres obserwacji wynosił 11,5 roku. W ciągu pierwszych 2 lat badania częstość pierwotnych zdarzeń w grupie kontrolnej była niższa niż oczekiwano. Read the rest of this entry »

No Comments »

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Pacjenci zi bez choroby sercowo-naczyniowej w wywiadzie zostali włączeni w celu zwiększenia uogólalności wyników. Dodatkowe kryteria kwalifikowalności opisano w innym miejscu6 oraz w dodatkowym dodatku. Interwencje studyjne
Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni do udziału w intensywnej interwencji w stylu życia (grupa interwencyjna) lub do uzyskania wsparcia i edukacji w zakresie cukrzycy (grupa kontrolna), z rozwarstwieniem zgodnie z miejscem klinicznym. Programy nauczania dla dwóch grup badawczych zostały opracowane centralnie i zostały szczegółowo opisane wcześniej68 (patrz Dodatek dodatkowy). Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries